Super vedení. Jsme noví táborníci a naše volba náhodou padla na tento kemp: Přeji si, aby všichni mohli být takoví!

Tripadvisor

GREEN KEMP ALTANEA - ŘÁD

1 Primární norma.

Vstup do kempu znamená přijetí a závazek dodržovat interní nařízení a veškerá další pravidla, která vedení považuje za vhodné vydat. Před pobytem si prosím POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA.

2 Vyloučení.

Vedení si vyhrazuje právo požadovat od hosta odchod bez předchozího upozornění, pokud nedodrží toto nařízení nebo způsobí škodu nebo narušení jiným hostům a/nebo personálu kempu.

3 Registrace a přihlášení hostů a návštěvníků.

a) Vstup je přísně zakázán neoprávněným osobám. Při příjezdu musí každý host a návštěvník předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) pro registraci. Vedení si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti těm, kteří budou nalezeni v kempu bez regulérní registrace.

b) Během určitých období vysoké obsazenosti může vedení dle vlastního uvážení požadovat, aby každý host měl na sobě identifikační náramek, který bude doručen při příjezdu při registraci.

c) Návštěvníci jsou povoleni od 8:00 do 21:00. Návštěvy trvající déle než dvě hodiny musí být placeny podle denních sazeb. Pokud návštěvníci chtějí využívat zařízení kempu, jako je plavecký bazén nebo sprchy, bude od nich požadována platba denní sazby i za návštěvy kratší než dvě hodiny.

d) Návštěvníci, kteří se chystají zůstat, to musí oznámit vedení, aby vyplnili formulář veřejné bezpečnosti.

e) Poplatek za každého návštěvníka musí být uhrazen na konci jeho pobytu.

f) Vedení si vyhrazuje právo omezit vstup návštěvníků v souladu s dostupností v kempu.

g) Z důvodu ochrany vašeho soukromí, s výjimkou výslovného písemného souhlasu dotyčné osoby, není možné poskytovat informace o hostech pobývajících v kempu.

4 Odhlášení.

Při odjezdu musí být kempovací místa uvolněna do 22:00 (od 6. do 20. srpna 2016 musí být kempovací místa uvolněna do 12:00) a bytové jednotky do 10:00. Po této době je nutné zaplatit denní sazbu.

5 Zůstatek a záloha.

a) Vedení si vyhrazuje právo požadovat od hostů pronajatých jednotek zálohu ve výši 100,00 EUR, která bude plně vrácena při odjezdu, pokud byla jednotka ponechána bez poškození a čistá.

b) Zůstatek jednotek musí být uhrazen v době přihlášení.

c) Vedení si vyhrazuje právo požadovat zálohu pro denní hosty se stanem nebo obytným vozem/karavanem.

d) V době rezervace je požadována záloha ve výši 25 % z celkové hodnoty vaší rezervace. V případě zrušení bude záloha plně vrácena, pokud bude sdělena více než 30 dní před příjezdem. U zrušení přijatých 30 až 15 dní před příjezdem bude účtováno 50 % z celkové ceny a u zrušení přijatých méně než 15 dní před příjezdem bude zachována plná platba.

6 Respekt k životnímu prostředí a sousedství.

a) V době klidu, od 13:00 do 15:00 a od 23:00 do 07:00, je zakázáno vydávat hluk, který by mohl rušit ostatní hosty. Televizní a rozhlasová zařízení musí být udržována na nízké hlasitosti. Je zakázáno vjíždět, pohybovat se a opouštět kemp s jakýmkoli motorovým vozidlem. Během této doby budou uzavřeny vstupní a výstupní bariéry. Ti, kteří se v noci vracejí do kempu, musí na toto brát ohled. Výjimečně se při některých zvláštních událostech čas nočního klidu posune na 23.30.

b) Je přísně zakázáno:

 • k poškozovat rostliny a vybavení kempu. Zejména je zakázáno vázat řetězy, dráty a šňůry jakéhokoli druhu k rostlinám bez odpovídající ochrany;
 • nalít slané tekutiny, kyseliny, oleje nebo tekutý odpad na zem;
 • zapálit barbecue a otevřený oheň (např. svíčky atd.), aby nedošlo k požáru nebo problémům spojeným s pachy a výpary. Hosté smí používat pouze vyhrazené veřejné barbecue a jsou povinni věnovat maximální pozornost a udržovat poblíž kbelík s pískem nebo vodou, aby se zabránilo šíření plamenů;
 • lovit nebo škodit zvířatům v kempu, jako jsou králíci, zajíci, veverky, ptáci atd.;
 • vyhazovat odpadky bez třídění odpadu. Papír a odpad musí být před hozením do košů uložen do speciálních těsně uzavřených plastových sáčků. Kemp poskytuje pečlivé úklidové služby, ale my se spoléháme na pomoc našich hostů, aby byl pořádek a čisto. Používejte prosím sanitární zařízení správně, protože každý sanitární blok má specifickou funkci. Kromě toho vás laskavě žádáme, abyste neplýtvali vodou, zejména pitnou vodou.
 • umýt nádobí, jídlo nebo prát ve fontánách kempu určených pro sběr pitné vody a připojení jakéhokoli zařízení a strojů k vypouštění vody. Vypouštění vody je povoleno pouze na vybavených kempovacích mistech;
 • pohyb jakýchkoli motorových vozidel uvnitř kempu musí být co nejvíce omezen. Rychlostní limit je 5 km/h. Chodci a kola mají vždy přednost.

Jak stanoví právní předpisy, je zakázáno:

 • používat svíčky a plynová kamna k osvětlení. Rovněž je přísně zakázáno, mimo povolené oblasti, zapalovat oheň nebo grilovat. Plynové sporáky a grily musí být umístěny a používány tak, aby nedošlo k požáru hořlavých materiálů v okolí;
 • odejít od jakéhokoliv druhu plamene;
 • používat jakýkoli typ plynového nebo elektrického zařízení bez příslušného ES schválení typu;
 • kouření v celé plavecké oblasti;

7 Parkování

a) Přístup na parkoviště je povolen pouze táborníkům pravidelně registrovaným na recepci.

b) Táborníci musí zaparkovat svá vozidla na kempovacích místech. Pokud to není možné, musí být vozidlo zaparkováno na určeném parkovišti, což oznámí vedoucí pracovníci.

c) Je přísně zakázáno parkovat na volných kempovacích místech nebo ve společných prostorech. Je však povoleno rychlé zastavení na nakládání a vykládání.

d) Táborníci musí zaparkovat svá vozidla na vyhrazených parkovacích místech. Auta mimo místa budou odstraněna a majitelé ztratí právo přístupu na parkoviště.

8 Použití kempovacích míst.

a) Každé kempovací místo je vybaveno elektrickou zásuvkou 6 A a kohoutkem pitné vody. Táborníci budou vybaveni přípojkou elektřiny a vody. Kemp nezaručuje kempovací místa s připojením k odtoku vody. V tomto případě je přísně zakázáno vyrábět nové bez souhlasu vedení.

b) Je zakázáno provádět trvalé nebo polotrvalé změny a/nebo údržbu kempovacích; Táborníkům, kteří způsobí škody/nepříjemnosti, budou účtovány relativní náklady na údržbu kempovacího místa.

c) Je zakázáno instalovat pračky a myčky nádobí do prostoru kempovacích míst. V opačném případě bude vedení pokračovat v jejich odstraňování a účtování relativních nákladů.

d) Jakákoli forma podnájmu hřišť je zakázána.

9 Plavecký bazén.

a) Plavecký bazén je vyhrazen výlučně hostům kempu a dočasně platícím hostům.

b) Vedení nepřebírá žádnou přímou a nepřímou odpovědnost za lidi vstupující do bazénu a za jeho používání.

c) Během zavírací doby uvedené na viditelném znamení je přísně zakázáno vstupovat a používat bazén.

d) Před vstupem do bazénu si lidé musí opláchnout nohy a nechat pantofle venku za plotem.

e) Je přísně zakázáno požívat nápoje, sendviče, občerstvení atd. uvnitř bazénu.

f) Děti do 12 let musí být v doprovodu rodičů.

g) Při běžné a/nebo mimořádné údržbě není vstup do bazénu povolen.

h) V bazénu a jeho okolí je přísně zakázáno kouřit.

i) Domácí mazlíčci nejsou povoleni uvnitř bazénu.

j) Je zakázáno vnášet do bazénu lehátko. Je možné použít pouze ty poskytnuté z kempu.

10 Nezletilí.

Nezletilí jsou přijímáni pouze v doprovodu rodičů nebo příbuzných. Při používání zařízení kempu (sportovní zařízení, dětské hřiště atd.) a hygienických zařízení musí být děti doprovázeny. Pokud používají jízdní kola, musí jezdit omezenou rychlostí. Účast na organizovaných zábavních činnostech (soutěže, hry) je na vaši vlastní odpovědnost.

11 Kočky a psi.

a) domácí zvířata jsou povolena, pouze pokud:

 • při příjezdu jsou tyto předpisy přijaty a podepsány;
 • jsou očkováni a majitelé předloží jejich brožuru o očkování na recepci;
 • psi jsou drženi na vodítku mimo kempovací místa (a v případě zvlášť agresivních psů mají také náhubek podle vyhlášky Ministerstva práce, zdravotnictví a sociální politiky ze dne 3. 3. 2009) a kočky držené v přepravce domácích zvířat;
 • vykonají potřebu mimo kemp a musí být okamžitě uklizeno.

b) Je přísně zakázáno vnášet domácí zvířata na toalety.

c) Domácí zvířata nesmí chodit mimo kempovací místa, aby nedocházelo k rušení sousedů.

d) Je zakázáno nechat vaše domácí mazlíčky samotné na kempovacích místech nebo jednotkách.

e) Příliš hlučná zvířata nebudou moci v kempu zůstat.

f) Majitelé jsou odpovědní za jakékoli škody způsobené jejich zvířetem na majetku a lidech.

12 Osobní věci.

Osobní věci táborníků jsou drženy výhradně na riziko jejich majitelů. Kemp nemůže přijmout odpovědnost za jakoukoli ztrátu, krádež a jakékoli poškození vybavení táborníků.

13 Odpovědnost.

Společnost CAMPING CAORLE S.R.L. jako vlastník a společnost MDB srl, as Vedení společnosti Altanea Green Camping odmítá jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu na lidech a/nebo majetku způsobené: požárem, krupobitím, bouřkami, jihozápadním větrem, vichřicí, povodněmi a podobně v důsledku toho i pádu rostlin, větví a/nebo šišek. Vedení také odmítá jakoukoli odpovědnost za náhodné, výjimečné události a fakta nebo případy vyšší moci a za škody na lidech a/nebo věcech v důsledku náhlého přerušení nebo nedodání plynu a/nebo vody a/nebo elektřiny. Vedení si vyhrazuje právo odstranit nebo nechat odstranit třetí stranou (za poplatek) jakékoli nebezpečné zařízení během nebo v důsledku požáru a/nebo nadměrného větru nebo deště, a to i v nepřítomnosti vlastníků a bez předchozího upozornění.

14 Změny nařízení.

Společnost MDB Company srl jako vedení kempu Altanea si vyhrazuje možnost změnit toto nařízení v důsledku příčin a/nebo předpisů uložených orgány, jako jsou: Konsorcium pro sanaci, Konsorcium pro veřejnou bezpečnost, Region, Provincie, Obec, Místní zdraví atd. a/nebo příčiny zdravého rozumu a občanského soužití.

15 Příslušný soud.

U všech sporů je rozhodován jako soudní příslušnost soud v Benátkách. Host se výslovně vzdává jurisdikce jakéhokoli jiného soudního orgánu.

16 Umění.

U všeho, co toto nařízení výslovně nestanoví, se odkazujeme na právní předpisy.

 

 

Vedení

Altanea Green Camping